054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
קבלת אישור מראש מהממונה על השכר לכל התחייבות בנושא שכר
פורסם: 13:26 (31/07/17) שלמה זהרי
חוזר הממונה על השכר מיולי 2017 קובע, בין היתר, "כי בנסיבות בהן גוף מנהל משא ומתן עם עובדיו, עליו לקבל - בגדרי סעיף 29(א) לחוק - את אישור הממונה על השכר מראש, במפורש ובכתב, להטבות שהוא רוצה להסכים עליהם עם עובדיו, לפני ההסכמה או לפני ההתחייבות כלפי העובדים או כלפי ארגונם היציג". כמו כן החוק מחייב לדווח לממונה על כל הליך משפטי או בוררות בנושאי שכר וגימלה.
החוזר מדגיש כי קבלת אישור של גורם ממשלתי אחר אינו מחליף את הצורך לקבל אישור מהממונה על השכר.