054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
לאחר מספר שנות דיונים עברה בכנסת הצעת חוק בדבר הגברת האכיפה של דיני עבודה בכלל ואת מצבם של עובדי הקבלן בפרט. החוק קובע מספר מנגנונים ובינם עיצומים כספיים ואחריות מזמין השרותים.לרבות אחריות פלילית. בנוסף קבע החוק מנגנון של בדיקות תקופתיות ע"י בודק שכר.

החוק כאמור, עבר לאחר שנים רבות של דיונים בנושא. נושא זכויות עובדי הקבלן עלה באחרונה בהקשרים שונים ובמקומות רבים לא מקפידים על הוראות החוק בענייני תנאי שכרם ועבודתם של עובדי הקבלן. החוק קבע מספר מנגנונים: א. מנגנון עיצומים כספיים : הטלת עיצומים כספיים במקום הליך פלילי שיחול על כל העברות שהן עברות פליליות בדיני עבודה וכן על צווי הרחבה. ניתן יהיה להטיל עיצום כספי גם על מנכ"ל גוף שהוא מעביד ומפר זכויות, אם המנכ"ל לא יוכיח כי עשה ככל שניתן למניעת ההפרה. ב. אחריות מזמין השרות : הטלת האחריות מוגבלת בתחומים הבאים: ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה מדובר באחריות משנית לחובת הקבלן כאשר אם לא תתוקן ההפרה בתוך פרק זמן, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשל אותה הפרה גם על מזמין השרות. בנוסף לכך הצעת החוק מאפשרת לעובד לתבוע את מזמין השרות בתביעה אזרחית, אם לדעתו נפגעו זכויותיו בעניינים מסוימים ובהם פנסיה, הבראה ודמי נסיעה. לגבי הפרות מסוימות בחוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה ניתן יהיה גם להגיש כתב אישום כנגד המזמין שלא פיקח על מניעת אותן עבירות בידי הקבלן וזאת לאחר שנמסרה לו הודעה על ההפרה ובלבד שהוגש כנגד הקבלן כתב איום על ההפרה. גוף שחתם על חוזה עם קבלן שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית בהתאם להוראות החוק וצווי הרחבה יישא בעבירה פלילית בשל עצם החתימה על חוזה כזה. החוק גם קבע כי ניתן יהיה להעמיד לדין פלילי את המנכ"ל של משרד ממשלתי או יחידת סמך בשל הפרת חובתו לפקח על מניעת הפרות ועבירות אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למילוי חובתו למניעת אותן הפרות. החוק קובע את אופן בדיקת תנאי השכר והעבודה לרבות היקף הבדיקה ותדירותה ע"י בודקי שכר מוסמכים. בהסכם שחתם שר האוצר מול ההסתדרות בינואר 2016 הוחלט על תשלום המענק החד פעמי לעובדי הניקיון והשמירה העובדים בשרות הציבורי כפי שישולם לעובדי המדינה. עובד/ת קבלן יקר/ה - אם אתה רוצה לבדוק האם משלמים לך כחוק אנא צור קשר למייל : szohori@hotmail.co.il נספחים: מצ"ב החוק להגברת האכיפה מצ"ב מצגת משרד התמ"ת הסכם קיבוצי עובדי קבלן מצ"ב צו הרחבה שמירה מצ"ב צו הרחבה ניקיון

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים