054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסקור בקצרה את נושא הקופה הציבורית

לפי סעיף 35 לחוק שרות המדינה גימלאות, גימלאי משרות המדינה שחזר לעבוד בשרות המדינה או באחד המקומות המוגדרים כקופה ציבורית (רשימה נמצאת באתר מינהל הגימלאות) ומשכורתו בצרוף גימלתו עולים על המשכורת הקובעת (במקום העבודה הקודם) - תופחת לו הפנסיה החודשית כלהלן: עד הגיל הקובע - ההפחתה המקסימלית תהא עד 2/3 מהפנסיה (עובדי מערכת הביטחון - עד 1/3 מהפנסיה) מעל הגיל הקובע - ההפחתה המקסימלית תהא עד 1/3 מהפנסיה (עובדי מערכת הביטחון - אין הפחתה) כאשר מי שנולד לאחר מאי 1952 הגיל הקובע הינו 57 ומי שנולד לפני כן הגיל הקובע נע בין 55 ועד 56 ושמונה חודשים בהתאם לשנים ולחודשים. לדוגמא: עובד מדינה שנולד ב-1957 ופרש ב 2010 משכורת קובעת = 10,000 שיעור פנסיה = 60% הגימלה החודשית = 6000 משכורת חודשית במקום עבודתו החדש = 8000 ההפחתה תהא בגובה הנמוך מבין: א. 6000+8000 = 14,000 פחות המשכורת הקובעת 10,000 = 4000 * 2/3 = 2667. ב. 2/3 * 6000 = 4000 ומכאן שההפחתה בגימלה תהיה בגובה 2667 והגימלה שתשולם תהיה בגובה : 6000-2667 = 3333.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים