054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
סקירה קצרה על העסקת עובדים בחוזים אישיים

חלק ניכר מהעבודים בשרות הציבורי מועסקים בהתאם להסכמים קיבוציים. לכל בעל תפקיד יש את הדרוג המתאים, הדרגה והוותק בהתאם לנתוני התפקיד והנתונים האישיים של העובד. בעשור האחרון החלה מגמה הולכת וגוברת להעסקה בחוזים אישיים. הסיבות העיקריות למגמה היא החלשות ההסתדרות ותנאי השכר לעובדים בכלל ולדור ב' בפרט. הטענה העיקרית של מנהלי הגופים היא שעל מנת לגייס עובדים איכותיים, בייחוד לתפקידי מטה, יש צורך בתגמול גבוה יותר מאשר השכר לפי ההסכמים המאושרים. ההסתדרות, כאמור אינה תומכת במהלך זה ומאחר והעובדים המועסקים בחוזים אישיים אינם מאוגדים תחתיה. אולם, בשנים האחרונות, משרדי האוצר והפנים הפנימו את הצורך לאשר חוזים אישיים לתפקידים מסוימים בגופים. בתחילה אושרו חוזים אישיים לבעלי התפקידים הבכירים ביותר בגוף : מנכ"ל, מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס העיר כאשר שכרם נקבע בחוזה מיוחד וסולם השכר נקבע בהתאם לגודל הרשות. מצ"ב דוגמא נוסחי חוזי הבכירים לרשויות מקומיות: http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf מצ"ב דוגמא נוסח חוזי בכירים לתאגיד סטטוטורי: http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%20%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf לאחר מכן נוצר ביקוש למתן חוזים אישיים לבעלי תפקידים נוספים ואכן עם השנים אושר לגופים להעסיק בתפקידים מוגדרים עובדים בחוזים אישיים כנהוג בשרות המדינה. מדובר בחוזים השונים מחוזי בכירים הכוללים משכורת בסיסית גבוהה החזרי הוצאות ובחלק מהמקרים אף תשלום עבור שעות נוספות. חוזים אלו מנותקים מהסכמים קיבוציים והשכר מתעדכן מעת לעת בהתאם למנגנון העדכון שנקבע. אוכלוסיות היעד הם לרוב כלכלנים, רו"ח, משפטנים וכן יועצים. עם התגברות תופעת העסקה בחוזים אושר ע"י משרדי הפנים והאוצר מכסות עובדים שיועסקו בחוזי בכירים כנגזרת משכר מנכ"ל לעובדים המועסקים ברמות ניהול שונות. אני אדגיש כי אין אחידות בכל הגופים לאופן העסקה בחוזים אישיים וכל גוף נוהג בהתאם לאישורים שקיבל. החוזים האישיים כוללים כאמור משכורת בסיס גבוהה יותר מזו של דרוג ודרגה (לפעמים מדובר בעשרות אחוזים). משכורת זו נקבעת בד"כ לפי דרגה + גמולי השתלמות, החזרי הוצאות ובחלק מהמקרים גם מאושר תשלום בגין שעות נוספות. כמו כן זכאים העובדים לביגוד הבראה והפרשות סוציאליות לפנסיה, ולקרן השתלמות. עובדים בפנסיה תקציבית שהיו מועסקים לפחות 10 שנים בדרוג ודרגה וזכאים לעבור לחוזה בכירים (לא לחוזה אישי) יכולים להמשיך ולהיות מבוטחים בפנסיה תקציבית כאשר בפרישתם מחשבים להם את הפנסיה כממצוע משוקלל של תקופות ההעסקה. שאר העובדים מבוטחים בפנסיה צוברת או בביטוחי מנהלים.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים