054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
כיצד מחשבים את פדיון ימי המחלה והחופשה?

פדיון ימי חופשה: לפי חוק שרות הגימלאות ניתן לצבור לא יותר מ 55 יום לשנה לעובד שמועסק 5 ימים בשבוע ו-65 יום לעובד המועסק 6 ימים בשבוע. פדיון ימי החופשה נעשה בסוף תקופת שרות העובד. במהלך שנת עבודה ניתן לצבור לכמות זו 22 ימי חופשה נוספים של אותה שנה אך בסוף השנה נמחקים הימים מעבר ל-55 או 65 ימים. פדיון ימי החופשה הם תשלום עבור הימים שהעובד לא ניצל ועד 55 או 65 ימים בהתאם לימי העבודה בשבוע. פדיון ימי מחלה: עובד שפורש לגימלאות זכאי לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו לגבי התקופות המוכרות לגימלאות בלבד לפי הנוסחא הבאה: אם ניצל עד 35% מסך הימים שהגיע לו (30 יום X מספר שנים) יקבל פיצוי של 8 ימים בגין כל 30 ימים לא מנוצלים אם ניצל מ-36% ועד 64% - הפיצוי הוא 6 ימים בגין כל 30 ימים לא מנוצלים אם ניצל מעל 65% לא יקבל פיצוי כלל. פדיון ימי מחלה לעובדים בפנסיה תקציבית משולמת אך ורק לעובדים שפרשו ומלאו להם 55 שנים. עובד שנפסל לשרות ע"י וועדה רפואית זכאי לפיצוי בכל גיל פדיון ימי מחלה לעובדים בפנסיה צוברת - ב-31.12.2010 נכנס לתוקף הסכם המגדיר את הזכאות לעובדים שבפנסיה צוברת לקבל פיצוי ימי מחלה בעת פרישתם. נוסחאות החישוב שונות מעט מאלו של העובדים בפנסיה תקציבית ולכן אני מצרף את ההסכם. http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94%20%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf עקרונית הפיצוי ניתן לפי הנוסחא של אלו שבפנסיה תקציבית X אחוז מוגדר בהתאם לגיל העובד.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים