054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
סקירה קצרה בנושא מענק הפרישה בפנסיה תקציבית

עפ"י סעיף 22 א לחוק שרות המדינה גימלאות עובד שפרש לפני גיל 60 וזכאי לקצבת פרישה (מעל גיל 42 ו-10 שנות עבודה), ישולם לו מענק השווה לחלק ה-24 של משכורתו השנתית כפול מספר שנות עבודה אך המענק לא יעלה על סכום הקטן משני אלה: א. משכורת שנתית מלאה ב. הסכום שמתקבל מהיוון הקיצבה ששיעורה כהפרש שבין הקצבה שלה הוא זכאי בעת פרישתו ובין הקצבה שהיתה משולמת לו אילו שירת בדרגתו האחרונה בגיל 60. כאשר תוספת לאחוזי קצבה שקיבל העובד במסגרת תוכנית הבראה תקוזז אך הגדלת קיצבה מסיבות רפואיות אינה מקוזזת עד לתקרת 6%. כמו כן הגדלת קיצבה בגין אחוזי נכות אינה מתקזזת עד לתקרה של 10%. יש לזכור כי המקסימום הינו 70% קיצבה. לדוגמא: עובד שפרש בגיל 55 ועבד 20 שנה וקיבל 4% בגין בריאות ומשכורתו הקובעת 10,000 ש"ח (אשתו בגיל 55): 1. כיום זכאי ל 44% גימלה 2. עד גיל 60% היה יכול לקבל גימלה בשיעור 54% חישוב המענק: א. 10,000X12/24X20 = 100,000 ב. 10,000X12 = 120,000 ג. ההפרש באחוזים עד גיל 60 --- . ההפרש הוא 1000 ש"ח לחודש 10%X10,000 = 1000 את סכום זה יש להוון בהתאם ללוחות היוון שלוקחות בחשבון את גילו ומצבו המשפחתי (מופיע בטבלה המצורפת) http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/MEKADEMGIL.xls אופן החישוב: 12X8.615] + [12X60%X2.484] = 121.26] כאשר 60% זוהי הקצבה המגיעה לאלמנה. 121.26X10,000X10% = 121,264 מאחר והמענק הוא הסכום הנמוך העובד יהיה זכאי ל 100 אש"ח.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים