054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אתן דוגמא למכתבי שימוע בנושאי חריגות שכר נפוצות

לכבוד: הנדון: דוגמא לשימוע ׁ 1. מבדיקת תלושי השכר שלך לחודשים: XXX עולה כי עיריית XXX משלמת לך תשלומים חריגים לכאורה, בניגוד להסכמים הקיבוציים הארציים המאושרים, בניגוד לאוגדן תנאי שירות של העובדים במרכז השלטון המקומי, בניגוד לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות ובניגוד להסכם הקיבוצי מיום ה – 3/3/99 שנחתם בין ההסתדרות למרכז השלטון המקומי ושקיבל את אישורו של הממונה על השכר. תשלומים אלה, לא קיבלו את אישורו של הממונה על השכר, כפי שנדרש עפ"י סעיף 29 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה 1985 (להלן: החוק). 2. הממונה על השכר סבור כי קיים חשש שהסדרי ההעסקה ו/או הסכמים בנוגע להעסקתך, כולם או חלקם, בטלים בשל היותם נוגדים את סעיף 29(א) לחוק. 3. לאור האמור החליט הממונה על השכר, בהתאם לסעיפים 29א. (א)(2) ו- 29ב (ב)(2)(ב) לחוק הנ"ל, ליתן לצדדים המעורבים הזדמנות להביא את טענותיהם בעניין זה בכתב וכן להביא בפניו כל מידע כתוב שימצאו לנכון שיש בו כדי לתמוך בטענות האמורות, והכל בתוך 30 יום. 4. להלן תנאי השכר וההעסקה הנוגדים לכאורה את הוראות סעיף 29א: א. דרגה 45 בדרוג המח"ר : הינך מועסק בדרגה זו כאשר מתח הדרגות לתפקידך הינו 40-42. עוד יצוין כי בחודש 8/98 שהית בדרגה 43. אבקש הסברך. ב. תוספת אחוזית בשיעור 30% : מבדיקת תלושי שכרך עולה כי הינך מקבל תוספת זו. מהו מקור תשלום התוספת ומתי שולמה לך לראשונה? יצוין כי ב-8/98 לא שולמה לך תוספת זו. ג. תוספת 25 שעות גלובליות : מבדיקת תלושי שכרך עולה כי הינך מקבל 25 שעות גלובליות. מהו מקור התשלום? יצוין כי ב-8/98 שולמו לך 20 שעות נוספות גלובליות. מתי שולמו לך 25 השעות לראשונה? 5. במסגרת בדיקת תנאי העבודה והשכר אבקש תגובתך, לגבי כל סעיף בנפרד. על התגובה להתייחס לתנאי ההעסקה והשכר (כולל הענקת תנאי שכר ותוספות שכר מעבר להסכמי השכר הקיבוציים הארציים), משני היבטים: א. נימוק וההצדקה להפעלת/הענקת תנאי השכר כמפורט בסעיף 4 לעיל לגבי כל תוספת בנפרד, בציון תאריך תחילת הפעלה/הענקה. ב. יש להמציא אסמכתאות בכתב התומכות את ההסברים והנימוקים אם ישנם, ואסמכתאות המעידות על תאריך תחילת הפעלת/הענקת תנאי שכר אלו. אם אין אסמכתאות בכתב יש לציין זאת. 6. כמו כן, אבקש התייחסותך לסעיף 29ב (ב)(2)(ב) לחוק, לעניין האפשרות לדרוש השבת סכומים שנתקבלו שלא כדין. 7. אוסיף, כי אף תגובת הרשות, בעניינים אלו, התבקשה במכתב נפרד. 8. הנך מתבקש/ת איפוא להעביר התייחסותך וטענותיך בכתב, כאמור, וזאת – באמצעותי, תוך 30 יום. 9. לתשומת לבך, הממונה יתייחס לתגובה שתובא מטעמך במסגרת 30 הימים שהוקצבו לך לעיל כתגובה ממצה מטעמך, למעט אם יינתן לך אישור מפורש על ידי נציג הממונה להארכת זמן לתגובה או למשלוח תגובה נוספת. כאמור, זאת דוגמא למכתב שימוע הנשלח לראש הגוף ובד"כ למנהלי משאבי אנוש של אותו הגוף וכן כמובן לעובד. על הגוף והעובד להגיש את תגובתם לכל אחד מהסעיפים ולצרף אסמכתאות מתאימות התומכות בטענותיהם. אם מדובר לדוגמא, בקידום ראשון של עובד אזי יש לצרף את התנאים שקיבל הקודם בתפקיד, את ההודעה על זכיית העובד בתפקיד ואת ההסכמים הרלוונטים לתוסםות השכר המקומיות. שלב זה הוא שלב שמחויב הממונה על השכר לערוך לעובד לפני קבלת החלטה לגביו. (אין חובה לשימוע בכתב) החלטת הממונה על השכר מתקבלת בתיאום פרקליטות המדינה וכוללת בתוכה הפחתות שכר שהתקבלו שלא כדין וכן השבת הסכומים שהתקבלו בגין תוספות אלו !! משנות עבודתי ביחידה אני יכול להעיד באופן אישי על עובדים שהשיבו מאות אלפי ש"ח בנוסף להפחתה החודשית שיכולה להגיע לאלפי ש"ח!!! אם קיבלתם מכתב שימוע ויש לכם שאלות אתם מוזמנים לשלוח לי מייל לכתובת szohori@hotmail.co.il ואנסה לעזור לכם. .

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים