054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסקור בקצרה את הדומה והשונה בין סוגי החיסכון השונים העיקריים.

פנסיה תקציבית- משולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה. ההפרשות הבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד. בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו ויהווה כגורם המבטח. מנגנון זה נהוג בקרב עובדי המדינה, רשויות מקומיות ובגופים ציבוריים נוספים. הזכויות של המבוטחים מופיעים בחוק שרות המדינה ובתקנון שירות המדינה. הפנסיה התקציבית מחושבת באופן הבא: עבור כל שנת וותק העובד מקבל 2% ממשכורתו האחרונה. נדרשים לפחות 10 שנות וותק והמקסימום הינו 35 שנים. אחוז המקסימום שניתן לצבור הוא 70% והמינימום 20%. היתרון לכך הוא שהעובדים אינם מפרישים כספים לקרן ובנוסף ניתן לשער את גובה הפנסיה. כיום מנכים מהעובד 2% דמי ניהול בגין "הפרשה לפנסיה. יש לציין כי התלות הרבה המעסיק ובמצבו הכלכלי מהווה חסרון עבור המבוטחים. במרץ 1999 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בדבר ביטוח עובדים חדשים בפנסיה צוברת במקום בפנסיה תקציבית. וב- 2001 נפסקה הקליטה למסלול הפנסיה התקציבית בשירות המדינה (עובדים שהצטרפו עד למועד זה ימשיכו להיות מבוטחים) . פנסיה צוברת- מורכבת ממספר אפיקי חיסכון שנועדו להבטיח לפרט חיסכון לפרישה. הרעיון הוא שהן העובד והן המעביד משקיעים לחיסכון המיועד לאחר הפרישה. האפיקים הם: קרנות פנסיה ותיקות (למצטרפים עד 1995),קרנות פנסיה חדשות, ביטוח מנהלים וקופת גמל. קרנות פנסיה ותיקות- הוקמו בשנות ה-40, רובן ע"י ההסתדרות. אחד ממאפייניה הוא "הדדיות"- יסוד שיתופי בו כל העמיתים מפרישים לאותה קרן. החסרון הנוצר הינו התלות של כל עמית באחרים (ככל שפורשים יותר ומצטרפים חדשים מצטרפים פחות– נשאר פחות כסף בקרן). מאפיין נוסף לקרנות אלו הינו "קרן זכויות"- חודש בחודשו העובד והמעסיק מפרישים כספים לפנסיה. הפנסיה שהעמית מקבל יהיה או לפי שיטת יחסי השכר או שיטת ממוצעי השכר (ממוצע 3 שנים אחרונות). החסרון במאפיין זה הוא הסכנה ל"גרעון אקטוארי", כאשר ההתחייבויות של הקרן (העתידיות) גדולות מהנכסים שלה, לרבות נכסים עתידיים. המשמעות היא שעמיתים אחרים בקרן יקבלו פחות בעתיד. ב-1995 מתקבלת החלטה לסגור את קרנות הפנסיה הותיקות מפני מצטרפים חדשים. בפועל קרנות אלו הפכו לגרעוניות והמדינה לקחה על עצמה את ניהול הקרנות הללו תוך הקצאת כספים רבים. קרנות פנסיה חדשות- הוקמה החל מ-1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן כללית מיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה, ולא ניתן לרכוש במסגרתה כיסויים ביטוחיים ואין זכאות לאג"ח מיועדות לעומת קרן מקיפה כוללת, הן החיסכון והן הכיסויים הביטוחיים למקרה מות המבוטח (שארים) ולמקרה נכות של המבוטח (נכות) לפני הפרישה לגמלאות. כאן העמית זכאי לאג"ח מיועדות. חישוב פנסיית זקנה נעשה ע"י חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח במקדם המרה המחושב בהתאם לגיל המבוטח ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ולפי ריבית להיוון המבוססת על תשואת הקרן. ביטוח מנהלים- כולל את הרכיב של נכות ושארים (ריסק ומוות) וניתן להוסיף אובדן כושר עבודה זאת, בהתאם להעדפותיו של המבוטח. שעור ההפרשה הינו עד 7% מהשכר החודשי (החלוקה היא בין העובד למעסיק). כאן מאפיין חשוב הוא ה"אינדיבידואליות" אין תלות במבוטחים אחרים והתנאים ייחודיים לכל מבוטח. אולם יש לציין כי היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. יתרון של ביטוח המנהלים הוא שמקדם ההמרה קבוע (לעומת קרן פנסיה) כך שאפשר לדעת בצורה יותר ברורה כמה כסף יהיה לנו כשנפרוש. אולם, לא ניתן להשקיע באגרות חוב מיועדות. כמובן, גם בביטוח זה נשלם לחברה המבטחת דמי ניהול ואף נשלם סכום גבוהה יותר מקרנות הפנסיה. קופת גמל- מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית חשבון נפרד בו נרשמות הפקדותיו, משיכותיו, הרווח/ההפסד על השקעתו ודמי הניהול הנגבים. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחוקתי: קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים/ עצמאים, קופת גמל אישית לפיצויים, קרן השתלמות לשכירים/עצמאים, קופת גמל מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה /למטרה אחרת/לחופשה. לא מאושרות קופות גמל חדשות למצטרפים חדשים משלושת הסוגים האחרונים. מצ"ב נתוני הפרשות והבדלים עיקריים כפי שפירסם החשב הכללי

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים