054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
תחת נושא זה אצרף לכם מאמרים ומחקרים בנושאי שכר ותנאי עבודה

1. מחקר בנושא פערי שכר בין נשים וגברים במינהל הציבורי - בנק ישראל, חטיבת המחקר : http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf 2. ניתוח ביצוע שעות נוספות המשפיע על פערי השכר בין קבוצות בסקטור הממשלתי - שלמה זהרי : http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA.pdf 3. הפעלת הסדר פנסית החובה וההשלכות על היצע העבודה - בנק ישראל, חטיבת המחקר : http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94.pdf 4. התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי - בנק ישראל, חטיבת המחקר : https://dl.dropboxusercontent.com/u/57311100/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים