054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסקור בקצרה את הליך השימוע ודרך קבלת החלטות הממונה על השכר
09:45 (16/06/11) שלמה זהרי

להלן שלבי פעילות יחידת האכיפה : בשלב הראשון היחידה בודקת הסכמים ותשלומים חורגים בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים כאשר הבדיקה נעשית תוך השוואה לנהוג במדינה ולהסכמים המאושרים. לאחר מכן מאתרים חריגות שכר לכאורה. בשלב הבא מתקבלת החלטה על שימוע בכתב. השימוע נשלח לעומד בראש הגוף , לבעלי התפקידים הרלוונטים באותו הגוף ולעובד שנמצא כי מקבל חריגות שכר לכאורה. לאחר מכן הגוף והעובד מגיבים למכתב השימוע יחידת האכיפה עוברת על תשובת הגוף והעובד ומתקיימת התייעצות עם פרקליטות המדינה וכן עם הגורמים באגף הממונה על השכר על פי תחום עיסוקם. בשלב הבא לאחר גיבוש מסקנות, מעבירים את הממצאים לממונה על השכר לקבלת החלטה. לאחר מכן ההחלטה מועברת לגוף ולעובד. על הגוף לבצע לאלתר את החלטות הממונה על השכר כאשר עומדת לגוף ולעובד הזכות לערער על ההחלטה בפני בית הדין. אם אכן מתקיימת פנייה לבית הדין הרי שבית הדין קובע את דעתו בפסיקה המחייבת את הצדדים. בהערה אישית : ההחלטות המתקבלות ע"י הממונה על השכר מתקבלות באופן מסודר ומבוקר מבחינה משפטית, ומתקופתי ביחידה ובהשתתפותי בדיונים בבתי הדין לעבודה, הרוב המוחלט (והכמעט גורף) של החלטות הממונה על השכר התקבלו ואומצו ע"י בתי הדין.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים