054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסביר בקצרה את אופן חישוב הגימלה

בראשית הסקירה אני מצרף את חוברת לגימלאי של מנהלת הגימלאות בחשב הכללי. http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99.pdf חישוב המשכורת הקובעת לפנסיה: השכר הקובע לפנסיה כולל בתוכו את השכר הבסיסי ואת התוספות הקבועות שהוכרו ע"י הממשלה כתוספת קבועה לעניין חוק שרות המדינה גימלאות. תוספות אלו הן בד"כ התוספות שמשולמות לעובד באופן קבוע כדוגמת תוספות אחוזיות, תוספות שיקליות קבועות, גמולי השתלמות וכו'. רכיבי ביגוד הבראה ומענק יובל משולמים גם כן בגימלה. שיעור אחוזי הקיצבה: שיעור הקיצבה עפ"י תקופת שנות שרות העובד כפול 2% לכל שנה מ-20% ועד 70%. על שיעור זה ישנן הגדלות אחוזי הגימלה עפ"י חוק שרות המדינה גימלאות: א. תוספת % בגין מחלה : עובד הפורש ובעת פרישתו סובל מבעיות רפואיות זכאי להגדלה נוספת של עד 4% בגין בריאותו ועד 3% בגין בריאות אשתו אך לא יותר מ-6% במצטבר. על מנת לקבל הגדלה זו יש לפנות לרופא תעסוקתי לבדיקות רפואיות ולקבל אישור מתאים. ב. קביעת שיעור קיצבה עפ"י שיעור נכות: עובד שוועדה רפואית קבעה סמוך לפרישתו כי הוא נכה בעל דרגת נכות של 50% ומעלה וכן אדם שפוטר בגלל נכות בדרגה נמוכה מ-50%, לא תפחת קצבתו מ-20% מהמשכורת הקובעת בצרוף 3 פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת נכותו. לדוגמא: עובד שעבד 12 שנה וונקבעה לו נכות של 80%, חישוב הקצבה יהיה כך: 80X3 + 20% = 44% (במקום 24% לפי שנות העבודה). 1000 ג. הגדלת הקיצבה בגין דרגת נכות : עובד שהוכר ע"י וועדה רפואית והוכר כנכה ניתן להוסיף לקיצבתו 1% לכל 10% נכות. במקרים אלו יש לבחון האם השיטה הקודמת מעניקה אחוזי גימלה גבוהים יותר. ד. תוכניות הבראה ועידוד פרישה: בגופים בהם מאושרת תוכנית הבראה, קיימת הגדלת אחוזי גימלה לעובדים העומדים בקריטריונים של תוכנית ההבראה. כיום הגימלה מוצמדת למדד במקום לעובד הפעיל כפי שהיה עד לתקופה האחרונה.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים