054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אתייחס לנושא חריגות השכר העיקריות.

לאחר שסקרנו את סעיף 29 לחוק יסודות התקציב והסכם 99' נוכל להתייחס לחריגות השכר העיקריות. בראשית הסקירה אדגיש כי חריגות השכר וטיפולו של הממונה על השכר לא מתייחס רק לעובדים פעילים אלא הוא מתייחס גם לגימלאים ולתנאי פרישה. כאמור, עובדים בגופים מתוקצבים ונתמכים אינם יכולים להנהיג תנאי עבודה ולשלם תוספות שכר בשונה מהנהוג בשרות המדינה למעט אם קיבל אישור מיוחד. הסכם מרץ 99' אישר המשך תשלומים של תוספות שכר לעובדי דור א' שקיבלו את אותם תשלומים במועד הקובע בכפוף למגבלת 82.5% משכר מנכ"ל. למרות ההסכם שהסדיר למעשה את המשך התשלומים המשיכו גופים רבים במשך השנים לשלם תשלומים בניגוד להסכם. חריגה נפוצה בגופים רבים היא חריגה בדרגות. בהתאם להסכמים המאושרים גדוגמת חוקת העבודה, לכל תפקיד יש מתח דרגות. עובד דור ב' (שהתקבל לאחר 3/99) אמור לקבל את שכרו בהתאם למתח הדרגות המתאים לתפקידו ולהתקדם במתח הדרגות בהתאם לכללים. בביקורות רבות נמצאו לא מעט עובדי דור ב' ששהו בדרגות גבוהות יותר ממתח הדרגות של תפקידם. עובדי דור א' ששהו במועד הקובע בדרגה הגבוהה יותר ממתח הדרגות יכולים להמשיך ולקבל את אותה דרגה אך אינם יכולים להתקדם בדרגות גם אם קיים הסכם מקומי שהוחל בזמנו על העובד ומאפשר לו להתקדם בדרגות וזאת כיוון שהסכם מרץ 99' הכשיר רק את התוספות המשולמות מכח אותם הסכמים ולא את ההסכמים עצמם!! חריגה נוספת שנמצאה בביקורת רבות היא תשלום או הגדלת תוספות אחוזיות ושקליות כאלה ואחרות מכח הסכמים מקומיים לעובדי דור א' ודור ב'. חריג לזה הוא נושא קידום ראשון ושני החל רק על עובדי דור א'. נמצאו מקרים בהם שולמו תוספות מאושרות לעובדים שאינם זכאים לכך. חריגות נוספות באות לידי ביטוי בחישוב תוספות שכר מאושרות בצורה לא נכונה. דוגמאות לכך יכולות להיות בחישוב שגוי של שכר מינימום, חישוב שגוי של ערך השעה וההשלכות על תשלום שעות נוספות, תשלום שגוי של ימי הבראה וכו'. נמצאו גם חריגות בתחום ההפרשות הסוציאליות - יש גופים המפרישים אחוזים שונים על רכיבי השכר השונים או אף הפרשה נוספת שלא קיימת בהסכמים המאושרים. מאחר והסכם מרץ 99' לא חל על תנאי פרישה, דהיינו לא הכשיר תוספות בתנאי פרישה\ הרי שנמצאו חריגות רבות בתחום מתן הטבות בניגוד לחוק לפורשים. בין החריגות ניתן למצוא מתן דרגות פרישה שלא בהתאם לחוק, מתן אחוזי גימלה גבוהים יותר מהמקובל בשרות המדינה, תשלום עודף של ימי חופשה מחלה וחודשי הסתגלות.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים