054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
האם המעסיק מפריש לי כחוק?

נושא הזכויות הסוציאליות הוא נושא חשוב מאד ורבים מהעובדים שנתקלתי בהם אינם יודעים האם המעסיק אכן מפריש את המגיע לפי ההסכמים.חשוב מאד לזכור כי מדובר בכספים רבים שישמשו אותכם לכשתפרשו וכל טעות באחוז ההפרשה או בחישוב בסיס ההפרשה הינה טעות שיכולה להגיע למאות אלפי שקלים!! בסקטור הציבורי ההפרשות הסוציאליות לפנסיה לקרנות השתלמות ולקופות גמל אמורות להיות ברורות אך בפועל נתקלתי לא מעט פעמים בטעויות באחוזי ההפרשה או בחישוב בסיסי ההפרשה השונים. בכתבה זו אנסה לפשט לכם את הנושא כדי שתוכלו לבדוק האם מפרישים לכם כחוק (ההתיחסות היא לדרוגים הנפוצים) כפי שתואר בסקירה בנושא מבנה תלוש השכר, יש לנו חלוקה לשלושה חלקים עיקריים: החלק הראשון הוא השכר הבסיסי הכולל את השכר המשולב, תוספות אחוזיות ושיקליות קבועות - חלק זה מהווה את עיקר השכר הקובע לפנסיה. לחלק זה יש להוסיף את מרכיב הביגוד ההבראה ומענק היובל. לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית - קיים כיום ניכוי מהעובד בשיעור 2%. המעביד אינו מפריש כספים עבור חלק זה. לעובדים המבוטחים בפנסיה צוברת - המעסיק מפריש 7% לתגמולים ו-6% לפיצויים והעובד מפריש 6.5% לתגמולים.החל מ-7/15 המעסיק יפריש 7.5% לתגמולים ו-6% לפיצויים והעובד יפריש 7% לתגמולים. על החלק הזה מפריש המעסיק בנוסף 7.5% לקרן השתלמות והעובד מפריש 2.5%. כמו כן יש מקומות בהם המעביד מפריש על חלק זה 0.5% לקרן ידע (לאקדמאים) החלק השני כולל את העבודה הנוספת (שעות נוספות, כונניות, פרמיות וכו') - על חלק זה מופרש לקרן פנסיה שיעורים זהים לאלו שהופרשו על החלק הראשון. לעובדים שבחרו בהסדר החלופי חלק העובד 6.5%, חלק המעביד לקופ"ג לשכירים 7.5% ולקופ"ג לפיצויים 6%. החלק השלישי כולל את החזרי ההוצאות - על חלק זה מפריש המעסיק והעובד 5% כ"א לקופת גמל.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים