054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
הסכם מרץ 99 עקרונותיו והשלכותיו .

לפני שאתחיל בסקירה אני מצרף לכם את הסכם מרץ 99 המתייחס לטיפול בחריגות שכר. http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%2099.doc ועכשיו לסקירה: סעיף 29 לחוק יסודות התקציב קובע כי :"גוף מתוקצב או גוף נתמך, לא יסכים על שינויים בשכר בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר.." לעניין זה :"גוף מתוקצב" - תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית "גוף נתמך" - תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לעניין חוק זה. עוד קובע החוק כי שר האוצר רשאי להפחית את הסכומים ששולמו שלא בהתאם לנהוג או להפחית את השתתפותו במימון אותו גוף. לכאורה עולה מסעיף זה כי גופים אלו אינם רשאים לשלם תשלומים כלשהם ללא אישור שר האוצר או שאינם נהוגים לגבי כלל עובדי המדינה. בפועל, רבים מגופים אלו הנהיגו במהלך השנים תוספות שכר שונות ומשונות והנהיגו הסדרי עבודה שונים מהנהוג בשרות המדינה. הסדרי עבודה ותשלומי שכר החורגים לכאורה הביאו (ועדין מביאים) רבים מהגופים לגרעונות ולהתחייבויות כספיות גבוהות מאד!! ב-3/3/99 נחתם הסכם בין השלטון המקומי לבין ההסתדרות ואחרים שקיבל את אישורו של הממונה על השכר ושנועד לטפל בתשלומים החורגים. מטרת ההסכם היתה לעשות סדר בתשלומי השכר ולאו דוקא לעשות צדק. ההסכם קובע עיקרון יסוד של צילום תמונת מצב קיימת לגבי חריגות השכר והשבת כספים חורגים ששולמו לעובדים לאחר 3/3/99. ההסכם אינו חל על הדרוגים הבאים: מורים פרונטאלים, מנהלי בתי ספר וסגניהם, מנהלי מחלקות חינוך ,וטרינרים, רופאים. כל עובד חדש שהחל עבודתו לאחר 3/99 ייחשב כעובד חדש (דור ב') ויקבל שכרו אך ורק לפי חוקת העבודה/תקשי"ר והסכמים ארציים ולא יקבל תוספת מקומית חריגה כלשהי. בסקירה זו אתייחס לשני סעיפים מרכזיים שהם עמודי התווך של ביקורות השכר, השימועים והחלטות הממונה על השכר: סעיף 4.1 - כל ההסכמים המקומיים החורגים שנחתמו או הונהגו לפני 31/8/98 ימשיכו לחול "כפי שהם מיושמים בשכרו של כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם"(3/99) וכל זאת בכפוף למגבלת 82.5% משכר מנכ"ל. הפרוש המקובל על ידי בתי הדין הינו צילום מצב קיים של תלוש השכר של העובד ערב חתימת ההסכם!! דהיינו, לא חשוב מה הובטח לעובד, לא חשוב שלעובד בתפקיד מקביל משולמת התוספת, לא חשוב שקיים הסכם מקומי שאמור היה לחול על העובד, כל עוד התוספת לא שולמה במועד הקובע תוספת זו הינה חריגה ויש לבטלה וניתן לדרוש השבת כל הכספים ששולמו בגינה.!!! רבים המקרים שעובדים פנו לבתי הדין לעבודה על מנת שתאושר להם תוספת זו או אחרת בגלל סיבות כאלו ואחרות. בתי הדין קבעו כי אם התוספת לא שולמה בפועל היא אינה יכול להשתלם לאותו עובד. חשוב להבין כי ההסכם אישר את התוספות המקומיות ולא את ההסכמים עצמם!!! סעיף 6.1 - עובדים וותיקים שיקודמו לתפקיד ו/או יועברו לתפקיד אחר, יהיו זכאים לכל התנאים והזכויות הנובעים מהסכמים מקומיים כפי שיושמו ערב חתימת ההסכם וכעדכונם בהתאם להסכמים כאמור על עובדים ותיקים באותם תפקידים, ואולם הוראה זו תחול על קידום ו/או מעבר בתפקיד פעם אחת בלבד והדבר מותנה בהודעה לממונה על השכר. סעיף זה מאפשר לעובד ותיק לקבל תוספות מקומיות נוספות שלא שולמו לו ערב חתימת ההסכם אם קודם לתפקיד שהיה קיים במועד הקובע וקודמו בתפקיד קיבל את התוספות הנוספות במועד הקובע כאשר לא מדובר בתוספות אישיות מיוחדות שניתנו לקודמו בתפקיד אלא בתוספות המיוחדות לתפקיד וזאת בכפוף למגבלת 82.5% שכר מנכ"ל. בהסכם השכר 2009 נקבע כי עובדים ותיקים יהיו זכאים להתקדם עד פעמיים במהלך עבודתם, אך תוספת קידום ראשון ושני תהיה בת 10% מהשכר המשולב של העובד בגין כל קידום ללא קשר לתוספות המקומיות של הקודם בתפקיד. התוספות יהוו שכר לכל דבר ועניין אך הן תלויות במספר פרמטרים הקשורים למתחי הדרגות של התפקיד אליו מקודמים והשאלה האם העובד בתפקידו החדש יהיה ממונה על עובדים. בכך למעשה ניתן, מצד אחד, מענה לעובדים ותיקים שכבר קודמו בעבר ולכאורה אינם יכולים להנות מתוספות מקומיות נוספות אך מצד שני התוספות הוגבלו ל-10% ללא קשר לתוספות מקומיות שניתנו לקודמהם בתפקיד. הסכם מרץ 99' אינו חל על תנאי פרישה ולפיכך אינו מכשיר תשלומים חריגים ששולמו לפורשים ולגימלאים.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים