054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
בכתבה זו אסקור בקצרה את מבנה תלוש השכר בסקטור הציבורי.

מבנה תלוש השכר לעובדים בדרוג ודרגה (לפי הסכמים קיבוציים): שכר משולב - זהו השכר הנקבע בהתאם לטבלאות שכר מאושרות. טבלאות השכר מחולקות לפי דרוגים שונים דהיינו יש טבלת שכר משולב לדרוג המינהלי, לדרוג המח"ר, לדרוג עובדי הוראה וכו'. לכל טבלה יש 2 צירים: הציר האופקי המציין את דרגת העובד והציר האנכי המציין את שנות הוותק של העובד. עובד עולה בדרגתו בהתאם למתח הדרגות המתאים לתפקידו (פרוט בנושא יינתן בהמשך). אציין כי גם עובד שאינו עולה בדרגה עולה שכרו המשולב בהתאם לשנות הוותק עד הגיעו למקסימום שנות הוותק שבטבלה. טבלאות אלו מתעדכנות בהתאם להסכמי שכר הנחתמים במשק. דוגמא לטבלת שכר משולב ניתן לראות כאן: http://dl.dropbox.com/u/1694555/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91.pdf תוספות שכר - ברכיב זה מופיעים כל תוספות השכר הקבועות של העובד דהיינו תוספות אחוזיות, תוספות שיקליות קבועות למעט החזרי נסיעות, גמולי השתלמות, שעות נוספות גלובליות וכו'. תוספות אלו משולמות חלקן מכח הסכמים קיבוציים מאושרים וחלקן מכח הסכמים מקומיים של כל גוף שהוכשרו לתשלום מכח הסכם מרץ 99 שעליו נדון בהמשך. בד"כ 2 החלקים הללו מהווים את השכר "הקובע" לפנסיה תקציבית בצרוף ביגוד הבראה ומענק יובל. עבודה נוספת - ברכיב זה משולמים השעות הנוספות של העובד, כוננויות, קריאות פתע וכו'. רכיב זה משתנה מידי חודש בהתאם לעבודתו בפועל של העובד. החזרי נסיעות - ברכיב זה משולמים החזרי נסיעות, החזרי הוצאות רכב, תשלומי אש"ל וכלכלה.

 
 
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים