054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי

האם משלמים לי כחוק? מדוע לחברי, העובד ברשות מקומית, משלמים יותר ממני? קיבלתי מכתב שימוע מהממונה על השכר ממשרד האוצר - מה לעשות? איך קוראים את תלוש השכר שלי? שאלות אלו ואחרות נוגעות לרבים מעובדי הסקטור הציבורי. אתר זה נבנה עבורכם במטרה לעזור להבין את מורכבות תנאי השכר והעבודה בסקטור הציבורי.
 
זכויות מועסקים - עובדי כ"א

לאחר מספר שנות דיונים עברה בכנסת הצעת חוק בדבר הגברת האכיפה של דיני עבודה בכלל ואת מצבם של עובדי הקבלן בפרט. החוק קובע מספר מנגנונים ובינם עיצומים כספיים ואחריות מזמין השרותים.לרבות אחריות פלילית. בנוסף קבע החוק מנגנון של בדיקות תקופתיות ע"י בודק שכר.
מה יש לי בתלוש השכר?

בכתבה זו אסקור בקצרה את מבנה תלוש השכר בסקטור הציבורי.
חישוב ערך שעה

נוסחת החישוב של ערך השעה לצורך תשלום שעות נוספות
חוזים אישיים

סקירה קצרה על העסקת עובדים בחוזים אישיים
הפרשות סוציאליות עיקריות

האם המעסיק מפריש לי כחוק?
ההבדלים בין סוגי הפנסיות העיקריים

בכתבה זו אסקור בקצרה את הדומה והשונה בין סוגי החיסכון השונים העיקריים.
הסכמי שכר עיקריים

בכתבה זו אסקור בקצרה מספר הסכמי שכר חשובים שנחתמו בתקופה האחרונה
הסכם מרץ 99 לטיפול בחריגות שכר

הסכם מרץ 99 עקרונותיו והשלכותיו .
מהי חריגת שכר?

בכתבה זו אתייחס לנושא חריגות השכר העיקריות.
קיבלתי מכתב שימוע מהממונה על השכר

בכתבה זו אסקור בקצרה את הליך השימוע ודרך קבלת החלטות הממונה על השכר
מכתב שימוע

בכתבה זו אתן דוגמא למכתבי שימוע בנושאי חריגות שכר נפוצות
פסקי דין עיקריים בנושא חריגות שכר

בחלק זה אסקור מספר פסקי דין עקרוניים בנושא הסכם מרץ 99' ופעילות האכיפה של הממונה על השכר
חישוב הגימלה בפנסיה תקציבית

בכתבה זו אסביר בקצרה את אופן חישוב הגימלה
פדיון ימי חופשה ומחלה

כיצד מחשבים את פדיון ימי המחלה והחופשה?
מענק פרישה

סקירה קצרה בנושא מענק הפרישה בפנסיה תקציבית
קופה ציבורית

בכתבה זו אסקור בקצרה את נושא הקופה הציבורית
סקירות

תחת נושא זה אצרף לכם מאמרים ומחקרים בנושאי שכר ותנאי עבודה