054-4651433 / szohori@hotmail.co.il
  שלמה זהרי - ייעוץ וניהול כלכלי
תנאי שכר ועבודה בסקטור הציבורי
יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  
 
לאחר מספר שנות דיונים עברה בכנסת הצעת חוק בדבר הגברת האכיפה של דיני עבודה בכלל ואת מצבם של עובדי הקבלן בפרט. החוק קובע מספר מנגנונים ובינם עיצומים כספיים ואחריות מזמין השרותים.לרבות אחריות פלילית. בנוסף קבע החוק מנגנון של בדיקות תקופתיות ע"י בודק שכר.
בכתבה זו אסקור בקצרה את מבנה תלוש השכר בסקטור הציבורי.
נוסחת החישוב של ערך השעה לצורך תשלום שעות נוספות
סקירה קצרה על העסקת עובדים בחוזים אישיים
האם המעסיק מפריש לי כחוק?
בכתבה זו אסקור בקצרה את הדומה והשונה בין סוגי החיסכון השונים העיקריים.
בכתבה זו אסקור בקצרה מספר הסכמי שכר חשובים שנחתמו בתקופה האחרונה
הסכם מרץ 99 עקרונותיו והשלכותיו .
בכתבה זו אתייחס לנושא חריגות השכר העיקריות.
בכתבה זו אסקור בקצרה את הליך השימוע ודרך קבלת החלטות הממונה על השכר
בכתבה זו אתן דוגמא למכתבי שימוע בנושאי חריגות שכר נפוצות
בחלק זה אסקור מספר פסקי דין עקרוניים בנושא הסכם מרץ 99' ופעילות האכיפה של הממונה על השכר
בכתבה זו אסביר בקצרה את אופן חישוב הגימלה
כיצד מחשבים את פדיון ימי המחלה והחופשה?
סקירה קצרה בנושא מענק הפרישה בפנסיה תקציבית
בכתבה זו אסקור בקצרה את נושא הקופה הציבורית
תחת נושא זה אצרף לכם מאמרים ומחקרים בנושאי שכר ותנאי עבודה
ראשי
זכויות מועסקים
תלוש השכר שלי
פנסיה תקציבית וצוברת
הסכמי שכר
הסכם מרץ 99
חריגות שכר
שימועים והחלטות הממונה על השכר
פסקי דין
גימלאות
מחקרים ומאמרים